Privacy- en cookieverklaring

Vierders, gevestigd in Loosdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contact gegevens:
https://www.vierders.nl

+31615053101

De heer R.S. Vierkant is de Functionaris Gegevensbescherming van Vierders. Hij is te bereiken via rene.vierkant@vierders.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vierders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rene.vierkant@vierders.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en op basis vanwelke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vierders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Administratie t.b.v. lonen, debiteuren en crediteuren,

- het afhandelen van betalingen,

- te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,

- om goederen en diensten bij u af te leveren,

- Vierders verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of Wet tegen financiering Terrorisme.

  

Geautomatiseerde besluitvorming

Vierders neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen doorcomputerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld eenmedewerker van Vierders) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vierders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: Bewaartermijn; Gedurende de contactduur + 7 jaar                        

Adres: Bewaartermijn; Gedurende de contactduur + 7 jaar

Wij bewaren de persoonsgegevens 7 jaar na afloop van de contracttermijn om te voldoen aan de wettelijke termijn. Het kan daarom van toepassing zijn dat wij uit hoofde van andere wetgeving gegevens langer dienen te bewaren.                                

Delen van persoonsgegevens met derden

Vierders verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vierders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze site maakt alleen gebruik van functionele & statistische cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist van de bezoeker.  Wij maken gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten, om zo onze diensten te verbeteren. Wij hebben deze dienst zo ingesteld dat er geen expliciete toestemming vereist is voor het cookie gebruik.
• Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
• Het IP-adres is geanonimiseerd
• Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd (https://www.vierders.nl)
• De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld
• De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vierders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rene.vierkant@vierders.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee testuren. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vierders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vierders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Huub Snelders via rene.vierkant@vierders.nl

< Terug naar home

Draai je telefoon voor de optimale beleving